Privacy Policy

Please get in contact with us at: info@wind-sweden.com for further information.

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Definitioner

Kund är fysisk eller juridisk person som köper vara eller tjänst av Wind Sweden.
Leverantör eller Samarbetspartner är fysisk eller juridisk person som har ingått avtal eller på annat sätt har en relation med Wind Sweden.

Allmänt

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk eller en juridisk
person. Wind Sweden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom bolaget och för verksamheten nödvändigt utbyte av uppgifter med Wind Sweden ́s kunder, leverantörer och samarbetspartners. Wind Sweden ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Denna integritetspolicy gäller då Wind Sweden tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, information, serviceärenden och övrig kontakt med bolaget inklusive besök på hemsidan och vid
kontakt med av Wind Sweden anlitade Leverantörer och Samarbetspartners. Denna integritetspolicy uppdateras löpande och gällande version finns att ta del av på webbplatsen www.wind-sweden.com

När och varför behandlar vi personuppgifter?

 

Wind Sweden behandlar personuppgifter för att fullgöra våra uppdrag och avtal gentemot dig som Kund,
mot Leverantör och mot Samarbetspartner samt för att vi ska fullgöra de förpliktelser som följer av lag eller andra bestämmelser, såsom redovisningsändamål. Vi behandlar och delar inte personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för ändamålet.

 

Personuppgifter behandlas för att du som kund till Wind Sweden skall kunna erhålla de produkter som styrelsen har beslutat om. I andra fall behandlas personuppgifter för att du som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter ingått ett avtal med Wind Sweden.

 

Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för
marknadsföring för att du som är kund ska kunna få personliga och anpassade erbjudanden
avseende våra produkter och tjänster. Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Wind Sweden:s berättigade intresse att utveckla verksamheten.

 

Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du lämnar även behandlas genom inspelning av oss eller av våra Leverantörer och Samarbetsparters.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

De personuppgifter vi samlar in, tar del av och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter. Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kontouppgifter, kundnummer, fastighetsbeteckning, och IP-adresser. Det gäller både uppgifter om dig som privatperson och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, annan fakturamottagare m.fl.

 

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Wind Sweden och Samarbetspartners samt Leverantörer i syfte att utföra våra uppdrag. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Kund, Leverantör eller Samarbetspartner och Wind Sweden. Uppgifter som du lämnar till Wind Sweden kan bolaget komma att lämna ut om lag så kräver.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

 

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Wind Sweden kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Därefter kommer personuppgifterna
att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen).
Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Wind Sweden:s verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten.

Dina rättigheter

 

Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från Wind Sweden om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med hur Wind Sweden behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontaktinformation

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.