top of page

Förstudie om lokal nytta

Förstudie för att utreda förutsättningarna för att skapa ekonomiska incitament för att bidra till ökad lokal nytta vid etablering av havsbaserad vindkraft.

Gällande landbaserad vindkraft finns en rad lösningar i form av arrendeersättningar till berörda markägare samt vedertaget bruk om frivilliga bygdemedel. I dagsläget saknas motsvarande modeller för havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraftpark berör en hel region och det inte lika lätt att se en avgränsning då etableringen ofta berör en stor region. Att låta kommun, byalag eller ekonomiska förening sköta hanteringen är positivt på så vis att det ofta hanteras av personer med lokalkännedom, men svårare att hitta en standardiserad lösning och det är också svårare att hitta en lämplig lokal aktör när det inte, likt landbaserad vindkraft kan avgränsas till ett specifikt område och också ofta berör mer än en kommun.

Potential för regional återbäring
Förstudien visar att havsbaserad vindkraft har en stor potential att utvecklas till en betydande näringsgren i regionen. Det finns goda möjligheter för Region Halland att vara initiativtagare för en nationell branschstandard inom ”Lokal samhällsnytta från havsbaserad vindkraft”. De havsbaserade vindkraftsanläggningar som just nu planeras utmed Sveriges kust skulle, om de realiserades, bidra till ny storskalig elproduktion. Det kommer inte bara lokalsamhället till del utan är också värdefullt för elproduktionen i hela landet. Det kan då tyckas rimligt att de som berörs mest kan få någon extra bonus förutom de indirekta effekter som nämns ovan, som en kompensation till intrånget i vattenanvändningen samt den visuella påverkan. Med ytterligare avkastning så når man också en bredare publik som kanske inte direkt känner sig gynnade av de fördelar som ett vindprojekt för med sig gällande arbetstillfällen eller direkta och indirekta effekter på näringslivet.

Rekommendationer på fortsatt arbete
Att utforma ett ersättningssystem kan vara en komplicerad sak och det ryms inte inom ramen för denna utredning. För att etablera en nationell branschstandard behöver de idéer och förslag som presenteras i denna rapport ytterligare genomlysas, utvecklas och konkretiseras. Juridiska och praktiska hinder med de olika förslagen måste lyftas och också kommuniceras med den del av branschen som berörs samt med lokala aktörer. Vid samtal med branschaktörer är det tydligt att det finns ett behov av att samordna sig i frågan och att man ser fördelar med att ytterligare fördjupa sig i ämnet. Målet med ett sådant projekt skulle då vara att skapa en konkret modell och nationell branschstandard inom ”Lokal samhällsnytta från havsbaserad vindkraft”.

Projektet bör innefatta/resultera i:
- En modell samt lämplig nivå gällande avkastning.
- Lämplig organisationsstruktur för förvaltning av medel.
- Avgränsning kring vad medel skall användas till samt framtagande av en uppförandekod.
- Förankring och dialog med berörda intressenter både nationellt och internationellt.
- Informationskampanj om ”Lokal samhällsnytta från havsbaserad vindkraft enligt Region Halland - modellen”.
- Upprättande av en plattform för rådgivning och ansökan.
- Juridisk granskning och översättning

Förstudien är genomförd av projektledare Annie Larsson och har presenterats för regionens Tillväxtutskott.

Har frågor kontakta gärna projektledare Annie Larsson eller Jeanette Lindeblad VD Wind Sweden.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Annie Larsson

Kontaktinfo:

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Region Halland

Kontaktinfo:

+46 76 10 62 085

Kommun

Region Halland

Projektfas

Slutförd

Projektet i siffror

Antal vindkraftverk

Total höjd

Förväntad årlig produktion (GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Förstudie Region Halland Offshore lokal nytta

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

bottom of page