top of page

Takenehöjden

Esmann Energy och Renewable Sweden samarbetar för att utreda en etablering av vindkraftpark i Årjängs kommun. Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad i den sydvästra delen av Värmlands län, ungefär 13 km sydöst om Årjäng tätort. Delar av den planerade vindkraftsparken Takenehöjden återfinns inom ett av de utpekade områdena i vindbruksplanen och projektet strävar efter att vara i linje med vindbruksplanens riktlinjer.

Välkommen på Öppet hus torsdagen den 5 oktober i Tjolitta bygdegård kl. 14.00-20.00.

Samrådet hålls i form av en utställning som beskriver vindkraftsprojektet och dess förväntade omgivningspåverkan. Här kommer du att få möta representanter från Takenehöjden Vind och Renewable Sweden för att samtala, ställa frågor samt inkomma med information och synpunkter inför kommande arbete med ansökan. Kaffe/te och fika kommer att finnas. Ingen anmälan behövs.

Inbjudan till detta samråd sker via lokaltidningsannonser och via brevutskick till särskilt berörda dvs boende, de som bedriver verksamhet eller äger fastighet inom en krets på ca 2,5 km från projektområdet
Har du inte möjlighet att komma på Öppet hus är du självklart välkommen att kontakta oss med frågor.

Ett samrådsunderlag med mer information om vindkraftsprojektet Takenehöjden finns på webbplatsen takenehojden.se. Samrådsunderlaget är i huvudsak samma underlag som använts vid samråd med myndigheterna, utöver mindre justeringar och uppdaterad information.
Vill du hellre ha samrådsunderlaget hemskickat i pappersformat? Kontakta oss så ordnar vi det.

Inlämnande av synpunkter
Om du har synpunkter ser vi gärna att du skickar in dessa skriftligt senast den 10 november 2023. Det har stor betydelse för samrådet och kommande tillståndsansökan. Samtliga synpunkter som inkommer skriftligen kommer att bifogas ansökan. Dessa e-postar du i första hand till: tomas.b@renewablesweden.com.

Du kan även lämna synpunkter under samrådsutställningen och via telefon eller brev.
Vill du skicka dina synpunkter med post ska försändelsen adresseras till:
Renewable Sweden AB
Batterivägen 2
311 39 Falkenberg

-
Projektområdet är beläget ca 13 km sydöst om Årjängs tätort. Projektområdet ligger inom Silleruds församling och Sillerud småort ligger ca 4 km sydväst om projektområdet. Projektområdet avgränsas i syd av europaväg E18 och uppdelas av länsväg 641. Länsvägen sträcker sig mellan Sillerud och Finntorp och är en av de huvudsakliga lederna till naturreservat Glaskogen, norr om projektområdet. Landskapet inom och i anslutning till projektområdet karaktäriseras av kuperad skogsmark med inslag av tjärn och våtmarker i dalarna.

Planerna är i ett tidigt skede och i det fortsatta arbetet kommer hänsyn tas till förutsättningarna gällande bland annat vindförhållanden, avstånd till bostäder, skyddade områden, infrastruktur, kulturmiljö, djur och naturliv. Den maximala totalhöjden på vindkraftverk som bolaget samråder om är 300 meter. Projektområdets yta uppgår till ca 1 793 hektar och omfattar ett stort antal fastigheter med vilka nyttjanderättsavtal har eller kommer att tecknas. Stora Enso är den största markägaren i området men även andra markägare berörs. I projektet kommer en fördelningsmodell att användas vilket innebär att alla inom fördelningsområdet får del av arrendeersättningen. Modeller för lokala incitament kommer att undersökas för att främja lokala och regionala nyttor.

Projektområdet ligger i elprisområde SE3 och skulle bidra till att uppnå målen om ökad elproduktion. 2021 var 70 % (4 185 GWh) av Värmlands elförsörjning lokalt producerad men prognoser visar att förbrukningen i Sverige kommer att fördubblas till 2045. Vindpark Takenehöjden beräknas kunna producera 296 GWh vid en installation av 14 vindkraftverk vilket motsvarar ungefär 14 800 villor med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Ökad produktion och utbyggd överföringskapacitet i elprisområdet minskar risken för situationer då elen inte räcker till och pressar dessutom priserna. Vindkraft bidrar till att säkra tillgången till el över hela året. Mer vindkraft på blåsiga dagar innebär att vattenkraft kan sparas tills den behövs som mest.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Jeanette Lindeblad

Kontaktinfo:

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Takenehöjden Wind ApS

Kontaktinfo:

+46 70 605 44 41

Kommun

Årjäng

Projektfas

Samråd

Projektet i siffror

14

Antal vindkraftverk

300

Total höjd

296

Förväntad årlig produktion (GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

bottom of page